English
 
   דף ראשי מבואות, עיונים, הגיונות עיון בפיוטים

ניתן למיין את המאמרים לפי סדר הא"ב בכל אחת מהקטגוריות.
למיון הקליקו על הקטגוריה המבוקשת: שם המאמר; שם המחבר; הנושא
עיון בפיוטים
  
שם המאמרשם המחברהנושאסוג
  
 
 
 
 
 
 הרחבה
"בינו נא מורדים": יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - דף לימודממזרח שמש 
   
     
     
   
 הרחבה
"האהבה שלי היא לא האהבה שלו ": האם אנו מתפללים לאותו אל?לימוד פיוטי לפיוטי הימים הנוראיםשירה זיוון 
   
     
     
   
 הרחבה
אהבת הדסה - דף לימודמני גל 
   
     
     
   
 הרחבה
'אז ירנן' - פיוט ט"ו בשבט ושירת טבע - דף לימודמיכל ברגמן 
   
     
     
   
 הרחבה
'אז ירנן עץ היערים' - פיוט לט"ו בשבט - דף לימודאור מרגלית 
   
     
     
   
 הרחבה
אחות קטנה תפילותיה עורכה - דף לימודמני גל 
   
     
     
   
 הרחבה
'אלי אלי נפשי בכי' - פיוט לט' באב וקינות חורבן - דף לימודמיכל ברגמן 
   
     
     
   
 הרחבה
'אלי ציון ועריה' - גלגולו של פיוט - דף לימודמני גל 
   
     
     
   
 הרחבה
בחצי הלילה - דף לימודאדוה הכהן בומנדיל 
   
     
     
   
 הרחבה
בין אדם למלאכים - דף לימודאדוה הכהן בומנדיל וסמואל בומנדיל 
   
     
     
   
 הרחבה
דף לימוד לקינה 'בורא עד אנה'אור מרגלית 
   
     
     
   
 הרחבה
הנאה וצדקה בט"ו בשבט - דף לימוד לפיוט 'יום זה מפינו'ממזרח שמש 
   
     
     
   
 הרחבה
והשמים יתנו טלם - דף לימוד לפיוט 'שזופת שמש' ושירי טלמני גל 
   
     
     
   
 הרחבה
כי אשמרה שבת אל ישמרני - דף לימודאדוה הכהן בומנדיל וסמואל בומנדיל 
   
     
     
   
 הרחבה
כיסופים לשבת - דף לימודמני גל 
   
     
     
   
 הרחבה
כירי כם - בין הוללות לשמחה - דף לימודאור מרגלית 
   
     
     
   
 הרחבה
'כירי רם' - פיוט לשמחת תורה - דף לימודמיכל ברגמן 
   
     
     
   
 הרחבה
לקאת שבת - דף לימוד לפיוט 'לכה דודי'איציק אדרי ודוד ביטון 
   
     
     
   
 הרחבה
לקראת שבת: על הציפייה - דף לימוד לפיוט 'על אהבתך'אדוה הכהן בומנדיל 
   
     
     
   
 הרחבה
מהי אשת חיל - דף לימודאביטל אנגלברג 
   
     
     
   
 הרחבה
מעברים ופרידות: פיוטים למוצאי שבת - דף לימודאדוה הכהן בומנדיל 
   
     
     
   
 הרחבה
נרדי נתן ריחו - דף לימודאור מרגלית 
   
     
     
   
 הרחבה
'עת שערי רצון' - העוקד, הנעקד, המזבח ושירי עקדה - דף לימודמיכל ברגמן 
   
     
     
   
 הרחבה
עת שערי רצון להיפתח - דף לימודהלל ישראל 
   
     
     
   
 הרחבה
פיוט - על מילים ומנגינה - דף לימוד על הפיוטים 'טל תן לרצות', 'יה שמע אביונך' ו'מעוז צור'סגלית אור 
   
     
     
   
 הרחבה
פיוטי התעוררות ובכלל...להתעורראור מרגלית 
   
     
     
   
 הרחבה
פתח לנו שער - דף לימודמיכל ברגמן 
   
     
     
   
 הרחבה
שיחו לאמי כי ששונה פרח - שואת יהודי סלוניקי - דף לימוד לפיוט 'עת שערי רצון'ורד רקנטי והלל ישראל 
   
     
     
   
 הרחבה
סאלים, חיים ודוד: וראציות של שכחהמאיר בוזגלובקורת תרבות
   
     
     
   
 הרחבה
על שימושיהם העממיים של שני פיוטים במגרבמשה בר אשרימים נוראים
   
     
     
   
 הרחבה
מן המיצר קראתי יההרב חיים סבתומדרש פיוט אישי
   
     
     
   
 הרחבה
רשע מה הוא אומריעקב מאירמדרש פיוט אישי
   
     
     
   
 הרחבה
הקולות לא יחדלון
על המחלוקת סביב 'אכלו משמנים'
הרב נריה גוטלמעגל השנה - חנוכהעיון בפיוטים
   
     
     
   
 הרחבה
פיוטי עליית החתן לתורהע"פ ב"ש המבורגרסוגיות בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
אודה לאל - עיון בפיוטשגיב אלבזעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
אל נורא עלילה - עיון בפיוטדניאל טופזעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
בורא עד אנה - עיון בפיוטאופיר בן יאירעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
בין נוסטלגיה למלנכוליה - עיון בפיוט 'ציון הלא תשאלי' לריה"לנתנאל ליפשיץעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
בינו נא - מה בין ר' דוד בוזגלו לחיים גורישמעון ביטוןעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
בעד ארבעה וחמישה בנים דיברה תורההרב אורי שרקיעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
בר יוחאי בשירו של שמעון לביאיהודה ליבסעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
גלגולו של המנוןרחל קולנדרעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
דמותו ההיסטורית של ר' אמנון ממגנצא וגלגוליו של הפיוט 'ונתנה תוקף' באיטליה, אשכנז וצרפתאברהם פרנקלעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
זמירות לסעודות-שבת שיסד האר"י הקדושיהודה ליבסעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
ירושלים של זהב - עיוןאופיר בן יאירעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
מפיוטי ההגדה: 'אדיר הוא' ו'אדיר במלוכה'מאיר בר-אילןעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
עיון בשיר "אהבת הדסה" לר' שלום שבזייהודה עמירעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
שושנת יעקב - עיון בפיוטמרדכי אלוןעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
תפילת הטל - עיון בפיוט טל תן לרצותהרב עוזי קלכהייםעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
זמירות האר"י לסעודות השבתיהודה ליבסעל השבת ופיוטיהעיון בפיוטים
   
     
     
   
 הרחבה
המצוות והאמירות הסובבות את ברכת המזון: זימון, שיר המעלות, מים אחרונים וכוס של ברכהאתר הזמנה לפיוט 
   
     
     
   
 הרחבה
מבוא לברכת המזוןאתר הזמנה לפיוט 
   
     
     
   
 הרחבה
מבוא לברכת המזוןאתר הזמנה לפיוט 
   
     
     
   
 הרחבה
מבוא להללאתר הזמנה לפיוט 
   
     
     
   
 הרחבה
עבדים היינו - עיון בפיוטאיתי מרינברג עיון בפיוטים
   
     
     
   
 הרחבה
קבלת שבת אתר הזמנה לפיוט 
   
     
     
   
 הרחבה
הושע נא: קריאה לישועה אל המחבר אותנו יתברךמנחם פרומןחגים - סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרתעיון בפיוטים
   
     
     
   
 הרחבה
מעור הלויתן לסוכה של אור
'סוכה ולולב' במבט דרשני פואטי
חביבה פדיהחגים - סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרתעיון בפיוטים
   
     
     
   
 הרחבה
שירת השכינה מבעד צעיפי שמותיה
עיון בפיוט 'אום אני חומה'
סיון הר שפיחגים - סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרתעיון בפיוטים
   
     
     
   
 הרחבה
האומץ להשתנותדב אלבויםימים נוראים
   
     
     
   
 הרחבה
כהונת הקהתים ומלכות האפרתים – רֵעין דלא מתפרשין
עיון בפיוט שני זיתים
הרב נריה גוטלמעגל השנה - חנוכהעיון בפיוטים
   
     
     
   
 הרחבה
מעוז צור ישועתי - על נוסח הפיוט ותולדותיואיתי מרינברגמעגל השנה - חנוכהעיון בפיוטים
   
     
     
   
 הרחבה
מעוז צור ישועתי - עיון בפיוטשרה פרידלנד בן-ארזהמעגל השנה - חנוכהעיון בפיוטים
   
     
     
   
 הרחבה
ט"ו בשבט: מסע אל ארץ ישראל – מסע אל גן עדןמוטי פרימעגל השנה - ט"ו בשבט
   
     
     
   
 הרחבה
בין אמונה לספק
עיון בפיוט 'בזכרי על משכבי'
איתי מור יוסףמעגל השנה - ימים נוראיםעיון בפיוטים
   
     
     
   
 הרחבה
הפיוטים של ראש השנהאהרן פוירשטייןמעגל השנה - ימים נוראיםמבואות כלליים
   
     
     
   
 הרחבה
בשבח היין ובגנות הקמצנים בפיוט ככלות ייניאיילת אטינגרמעגל השנה - פוריםעיון בפיוטים
   
     
     
   
 הרחבה
ונאמר לפניו שירהאלישבע הכהןמעגל השנה - פסחעיון בפיוטים
   
     
     
   
 הרחבה
אבני אקדח - עיון בפיוטשרה פרידלנד בן-ארזהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
אהבת הדוד את הרעיהדב ברקוביץעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
אהבתה של איילת החן
עיון בפיוט 'איילת חן'
יהושע אנגלמןעיון בפיוטעיון בפיוטים
   
     
     
   
 הרחבה
אודה לאל (שימו לב על הנשמה) - עיון בפיוטדבי גולןעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
אודה לאל (שימו לב על הנשמה) - עיון בפיוטשרה פרידלנד בן-ארזהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
אל אדון - עיון בפיוטשרה פרידלנד בן-ארזהעיון בפיוטעיון בפיוטים
   
     
     
   
 הרחבה
אל מתנשא לכל לראשאיתי מרינברגעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
אלוהי הדיבר החמישי
עיון בפיוט אנכי שמי ה'
אריאל זינדרעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
אם כבנים אם כעבדיםשולמית רוזנברג קיציסעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
אנה אלך - עיון בפיוטחביבה פדיהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
ארוממך יה - עיון בפיוטשרה פרידלנד בן-ארזהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
אשר הניא - תולדותיה של ברכה מפוייטתאברהם פרנקלעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
אתה נגלית - עיון בפיוטשרה פרידלנד בן-ארזהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
בין תבינו - עיון בפיוטאיתי מרינברגעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
בליל זה יבכיוןדוד חי הכהןעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
בניסן ראש החודשיםאיתי מרינברגעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
בצאת ישראל - עיון בפיוטשרה פרידלנד בן-ארזהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
בר יוחאי וה'בן איש חי'חזי כהןעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
ברוך ה' יום יוםשרה פרידלנד-בן ארזהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
גאולה עין בעין
עיון בפיוט 'ירושלים למוגיך'
אפרים חזןעיון בפיוטעיון בפיוטים
   
     
     
   
 הרחבה
דוֹדי לי ואני לו
על שתי 'כתובות' פייטניות לחג השבועות
איתי מרינברג עיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
דמדומי מוות ותחייה
עיון במוטיב תחייתו של יצחק במדרשים ובקדושתא 'אב ידעך מנוער'
שרה פרידלנד בן-ארזהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
דרור של שבת, חירות וגאולהחנה פתיהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
היום תאמצנו - עיון בפיוטשרה פרידלנד בן-ארזהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
הרהורים על הסליחה 'שעה נאסר' לר' שלמה אבן גבירולעדן הכהןעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
הרת עולם - על לידת העולם בראש השנהשרה פרידלנד בן-ארזהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
השבת של ר' יהודה הלוי ושל חיים נחמן ביאליקאורי קרויזרעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
ואבית תהילה מבשר ודםליאור אנגלמןעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
והשמים יתנו טלםאיתמר אלדרעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
וכל מאמינים
על שני לחנים של הפיוט, מחסידות רוז'ין ומימי קום המדינה
יוחנן פרידעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
וכל מאמינים - עיון בפיוטתרצה ליבוביץעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
חד גדיא - עיון בפיוטשרה פרידלנד בן-ארזהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
חדש כקדם ימינו - עיון בפיוטאדווין סרוסיעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
חסל סידור פסח כהלכתוזאב ספראיעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
יבוא דודי לגן עדנו - עיון בפיוטיפית כהןעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
יגדל אלהים חי - עיון בפיוטיהודה עובדיהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
ידידי השכחת - עיון בפיוטחנה פתיהעיון בפיוטעיון בפיוטים
   
     
     
   
 הרחבה
ידך תנחני - עיון בפיוטדוד מנחםעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
יום ליבשה - עיון בפיוטשרה פרידלנד בן-ארזהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
יום שבת קודש הוא - עיון בפיוטעידו חברוניעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
יום שבתון - עיון בפיוטשרה פרידלנד בן-ארזהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
יונה מה תהגי - עיון בפיוטאן ברנרעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
יוצר מידו - עיון בפיוטשאול דה-מלאךעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
יעוף חלומי - עיון בפיוטקשת מרגליתעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
יצא למלוך - בין פיוט סיפורי לסיפור המקראיאביה הכהןעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
יצא ציץ וימל - עיון בפיוטשבילי בנימיןעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
יצוה צור חסדו - עיון בפיוטשרה פרידלנד בן-ארזהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
יציאת מצרים ויציאת ירושליםמיכה גודמןעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
ירום ונישא - עיון בפיוטחנה פתיהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
ירידת גשמים כתיקון עולםהרב אורי שרקיעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
ישקף אלהים - עיון בפיוטחנה פתיהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
ישראל נג'ארה - המפליא בנגינותאבנר פרץעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
יתגדל ויתקדש
על הקדיש
אביגדור שנאןעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
כי אשמרה שבת - עיון בפיוטיוחאי דה מלאךעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
כירי רם - עיון בפיוטחביבה פדיהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
כירי רם - עיון בפיוטשרה פרידלנד בן ארזהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
כל מקדש שביעי - בעל הבית ואורחיוהלל ויסעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
כל נדרי - בין בית הכנסת לבית המדרשאיתי מרינברגעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
לכה דודי - עיון בפיוטחביבה פדיהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
לנר ולבשמים - עיון בפיוטחנה פתיהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
מאלוהי אליהו לאלוהי אברהם: אליהו הנביא כגואל אישיאיתי מרינברגעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
מלך גואל ומושיע - עיון בפיוטחביבה פדיהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
מפיוט למוצאי שבת ועד לפיוט לברית מילה – על 'שיר אענה' (ראה מלכי)
על הפיוט שיר אענה (ראה מלכי) לראב"ע
איתי מרינברגעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
מקומה של ההלכה במסורת הפיוט
לאור הפיוט 'אזכיר חסדי אל'
איתי מרינברגעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
משיח הנקראאוריה שחורעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
סופרים קרא - עיוןשרה פרידלנד בן-ארזה עיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
ספר אמרי שפר - עיון בפיוטשרה פרידלנד בן-ארזהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
עדות ה' - אֲנִי אָמַרְתִּי אֱלֹהִים אַתֶּם וּבְנֵי עֶלְיוֹן כֻּלְּכֶם (תהלים פב, ו)רות זרביב הולצמןעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
עין לציון צופיה
של מי היא העין הצופיה? תחנות מרכזיות בהתקבלות 'התקוה' כהמנון הלאומי
איתי מרינברגעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
על נהרות בבלחוה זרביבעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
עת דודים כלההרב ברוך גיגיעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
פליאה - עיון בפיוטשרה פרידלנד בן-ארזהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
פתוח סגור פתוח: בין 'שער פתח דודי' ו'שער אשר נסגר' לר' שלמה אבן גבירולאיתי מרינברגעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
צבי החן - עיון בפיוטתרצה ליבוביץעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
קולה של רחל
על 'זכות רחל'
חיים עובדיהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
קרב יום - עיון בפיוטשרה פרידלנד בן-ארזהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
שגבנו טהרנו נוראשרה סגל-כ"ץעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
שיר המעלות בשוב ה' - עיון בפיוטאיתי מרינברגעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
שלום עליכם - עיון בפיוטשרה פרידלנד בן-ארזהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
שמחם בבנין שלם (כל מקדש שביעי) - עיון בפיוטשרה פרידלנד בן-ארזהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
שער הרחמים - עיון בפיוטחנה פתיהעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
שער פתח דודי - עיון בפיוטרות זרביב הולצמןעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
אדון עולם - עיון בפיוטאתר הפיוטעיון בפיוט - תקציר
   
     
     
   
 הרחבה
אשיר לאל גאה גאה - עיון בפיוטאתר הפיוטעיון בפיוט - תקציר
   
     
     
   
 הרחבה
אתה אהובי - עיון בפיוטאתר הפיוטעיון בפיוט - תקציר
   
     
     
   
 הרחבה
דודי ירד לגנו - עיון בפיוטאתר הפיוטעיון בפיוט - תקציר
   
     
     
   
 הרחבה
יה רבון עלם - עיון בפיוטשרה פרידלנד בן-ארזהעיון בפיוט - תקציר
   
     
     
   
 הרחבה
יחיד רם בשלום - עיון בפיוטאתר הפיוטעיון בפיוט - תקציר
   
     
     
   
 הרחבה
עוזי אליך אשמורה - עיון בפיוטאתר הפיוטעיון בפיוט - תקציר
   
     
     
   
 הרחבה
עם נאמני - עיון בפיוטאתר הפיוטעיון בפיוט - תקציר
   
     
     
   
 הרחבה
עת שערי רצון - עיון בפיוטאתר הפיוטעיון בפיוט - תקציר
   
     
     
   
 הרחבה
צמאה לך נפשי - עיון בפיוטאתר הפיוטעיון בפיוט - תקציר
   
     
     
   
 הרחבה
שער אשר נסגר - עיון בפיוטאתר הפיוטעיון בפיוט - תקציר
   
     
     
   
 הרחבה
בין הצימאון האישי לתשובה הכללית
עיון בפיוט 'צמאה נפשי לאלהים'
שרה פרידלנד בן-ארזהעל השבת ופיוטיהעיון בפיוטים
   
     
     
   
 הרחבה
ישמח משה - ברכה או פיוט?איתי מרינברגעל השבת ופיוטיהעיון בפיוטים
   
     
     
   
 הרחבה
יום מעמד סיני
פיוט לפרשת יתרו
אפרים חזןפיוטים לפרשת השבוע
   
     
     
   
 הרחבה
כי לי בני ישראל עבדים
פיוט לפרשת משפטים
אפרים חזןפיוטים לפרשת השבועעיון בפיוטים
   
     
     
   
 הרחבה
יום קרעת ים להמוניאפרים חזןצפון אפריקה
   
     
     
   
 הרחבה
תפילת הגשםקהילת 'ניגון הלב'חגים - סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרתמדרש פיוט אישי
   
     
     
   
 הרחבה
אחדות הניגודים
על שירת הים
דוד ליברמןעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
אמון ונחמה
הדברים מבוססים על דברי הרב שג"ר בהתוועדות בנושא אבל ונחמה
איתן אברמוביץ'עיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
עוקד והנעקד והמזבחשולמית אליצורעיון בפיוט
   
     
     
   
 הרחבה
אל תירא עבדי יעקב
פיוט לפרשת ויצא
אפרים חזןפיוטים לפרשת השבועעיון בפיוטים
   
     
     
   
 הרחבה
בזכות יוסף הֱיֵה מְאַסֵּף נחלתך בבית קדשך
פיוט לפרשת וישב
אפרים חזןפיוטים לפרשת השבועעיון בפיוטים
   
     
     
   
 הרחבה
כי נבהלה נפשי
פיוט לפרשת וישלח
אפרים חזןפיוטים לפרשת השבועעיון בפיוטים
   
     
     
   
בחזרה לרשימת הנושאיםמאגר הפיוטים והלחנים | מבואות, עיונים, הגיונות | קהילות שרות | פיוט השבוע
12 פיוטים נבחרים | שלח לך פיוט | מה חדש באתר | מוסדות וקישורים
לוח מודעות ואירועים | רשימת תפוצה | כיתבו אלינו | אודות האתר
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס
© כל הזכויות שמורות, סנונית (ראה תנאי שימוש)

סמל אקום